Salg

Nuuk Viking Service ApS er eneforhandler af Falck A/S i Grønland

Hvilken brandslukker skal I vælge?

Der er forskel på, hvor og i hvilke situationer de forskellige typer af slukkere er mest effektive. Det er derfor ofte ikke nok med én type slukker i en virksomhed.

En brandslukker skal leve op til lidt af hvert

For at finde den rigtige slukker, skal man kigge på standard, størrelse og brandens karakter.

 • For det første er der nogle formelle lov- og forsikringskrav, den skal leve op til. Alle vores slukkere er godkendt efter DS/EN3 standard. Det vil sige, at de er godkendt af Dansk Standard og lever op til kravene fra de danske brandmyndigheder og den europæiske standard for mobile slukkere.
 • For det andet skal den kunne slukke netop den type brand, der kan opstå i din virksomhed. Størrelsen af den anbefalede slukker afhænger af, hvilken type brand, I kan risikere. Det er også dét, der afgør sammensætningen af jeres brandmateriel. I ét lokale kan der fx være brug for en brandslukker 6 kg. I et andet lokale er behovet måske en større slukker. Bemærk, at en brandslukker 2 kg ikke er godkendt til erhverv, men kan være praktisk i fx firmabilens bagagerum.

I kan få:

 • Kulsyreslukker (2 kg eller 5 kg) 
  En kulsyreslukker, også kaldet en CO2-slukker, fordi den bruger CO2 til at slukke ilden. Den kan bruges til fx el-tavler og maskiner, da den ikke ødelægger elinstallationerne. Det er ekstremt vigtigt, at den ikke rammer mennesker, da den køler helt ned til minus 78 grader.
 • Pulverslukker(2 kg, 6 kg eller 12 kg) 
  En pulverslukker er en allround-slukker eller universalslukker, fordi den kan bruges til at slukke langt de fleste typer af brande. Dog må den ikke bruges på elinstallationer.
 • Skumslukker (6 liter) 
  En skumslukker er en slukker, der er ideel til de ”flydende” brande, som når der går ild i fx benzin eller olie.
 • Specialslukker til fedtbrande (6 liter) 
  En specialslukker er, lige som skumslukkeren, ideel til ”flydende” brande, som fx madolie i en kantine eller maskinolie på et værksted.
 • Vandslukker med og uden frostsikring (9 liter) 
  Vand er uskadeligt for omgivelserne, men effektivt til slukning af brande, og vandslukkeren egner sig derfor godt til steder, hvor der er mange mennesker. Skal slukkeren hænge udenfor, kan I selvfølgelig få den med frostsikring.
 • Brandtæppe 
  Et brandtæppe er en effektiv måde at slukke små brande på, fx hvis der går ild i en frituregryde.  

Regelsætning for det årlige, certificerede service-eftersyn af DS-mærkede håndildslukkere.

Scroll to Top

Regelsætning for det årlige, certificerede service-eftersyn af DS-mærkede håndildslukkere

Dansk Standard 2320

Reglerne for vedligeholdelse af håndildslukkere er indeholdt i DS 2320, med tilhørende SBC (Særlige Betingelser for Certificering) nr. 225 og nr. 246. I DS 2320 er de forskellige begreber defineret nøje, således bl.a. TILSYN og SERVICE-EFTERSYN.

Det er således fuldstændig korrekt og i fuld overensstemmelse med DS 2320, med tilhørende SBC 225 og SBC 246, at kunderne selv kan udføre tilsyn med de brandslukkere, de har i virksomheden. Forudsætningen for dette er, at de har ”en sagkyndig person, der har den faglige indsigt i forhold til opgaven, herunder fornødent kendskab til håndildslukkerens opbygning, funktion og virkemåde. Endvidere skal den faglige person have kendskab til de for området gældende love, bekendtgørelser og tekniske forskrifter”. (Citat DS 2320).

Et tilsyn anbefales udført regelmæssigt, gerne en gang pr. måned. (I udkastet til den nye europæiske standard for vedligeholdelse af brandslukkere står der: ”Tilsyn: Minimum en gang pr. kvartal, men gerne en gang pr. måned”. Og: ”Service-eftersyn: Minimum én gang årligt”).

Men et tilsyn kan ikke (!) erstatte det årlige service-eftersyn, der skal udføres af en DS-certificeret fyldestation.

Dette service-eftersyn skal udføres af en certificeret virksomhed, som har licens fra Dansk Standard. Disse certificerede virksomheder er underkastet uvildig inspektion og kontrol fra FORCE-Dantest CERT, som udfører kontrollen på vegne af Dansk Standard. Det er således ikke i overensstemmelse med gældende regler, hvis virksomhederne selv udfører det årlige service-eftersyn, medens de naturligvis kan udføre de regelmæssige tilsyn. (Jvfr. Ovenstående betingelser).

Reglerne om et service-eftersyn af en DS-certificeret fyldestation er indeholdt hér:

Kravet om det årlige service-eftersyn indgår i de service-manualer, der skal (!) indleveres til Dansk Standard/FORCE-Dantest for at opnå en typegodkendelse af en håndildslukkere (og derved lovligt kunne markedsføre denne DS-mærkede slukker i Danmark). Ref: ”I øvrigt skal fabrikantens /importørens (indehaveren af typegodkendelseslicensen) anvisninger følges.” (citat fra DS 2320).

Alle leverandører af DS-mærkede brandslukkere er derfor omfattet af disse regler, som fremgår af typegodkendelsen af brandslukkerne. Bliver dette årlige service-eftersyn ikke udført, skal DS-mærkningen fjernes fra slukkeren. Herved bortfalder typegodkendelsen af slukkeren og slukkeren bliver reelt ulovlig, fordi DS-mærkningen af håndildslukkeren udgør en dispensation fra Arbejds-tilsynets regler (ref: PED – Pressure Equipment Directive).

Vi erkender, at reglerne er lidt ”snørklede”, men ikke desto mindre, så er de éntydige og klare, når man først har set sammenhængen.

Interval

Myndigheder (herunder Arbejdstilsynet, forsikringsselskaber m.fl.) accepterer normalt at det årlige interval fortolkes som: Et år plus/minus en måned. Altså: Er der udført et certificeret service-eftersyn i april måned 2013, er det O.K., hvis det udføres i marts, april eller maj måned 2014.